หนังสือแจ้งปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 1 และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ

หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 2 

หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 3

หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 4

หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 5

หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 6

หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 7

หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 8

หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 9