หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคต่างๆ

หนังสือถึงหัวหน้าด่านทุกด่าน

ขั้นตอนการจัดทำบัตร

แบบสำรวจเจ้าหน้าที่ทำบัตรฯ

แบบคำขอทำบัตรฯ