ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชั่วคราว  ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD) อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง