ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดปากและเท้าเปื่อย ในท้องที่บ้านศรีเมืองชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา