ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดปากและเท้าเปื่อยในโคนม