ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ  ในท้องที่บ้านร่องกาศ หมู่ ๓ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่