ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า บ้านปากน้ำ  หมู่ที่ 12  ตำบลกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์