ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์