ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด