ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) ชนิดโคเนื้อ ในท้องที่ หมู่ที่ ๓ บ้านคึมหญ้านาง ตำบล  วังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา