ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม