ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดปากและเท้าเปื่อย บ้านพรมประกาศิต ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา