รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ปี 2561

โครงการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย เขต 2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย (เขต 1, 3-9)