รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงานปศุสัตว์เขต
- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
- กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
- กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
- กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
- กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ
- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
- กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด่านกักกันสัตว์
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์