สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 42 (ระหว่างวันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2560)