สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 43 (ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560)