สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 23 (ระหว่างวันที่  3-9 มิถุนายน  2560)