สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 24 (ระหว่างวันที่  10 - 16มิถุนายน  2560)