สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร วันที่ 21 กันยายน 2561