สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ วันที่  21 กันยายน 2561