ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา และจ้างเหมาบริการงานด้านบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา