ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาลและจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์