รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา และจ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา