หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9 และปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ สงขลา ยโสธร นครราชสีมา ตรัง หนองคาย ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง บุรีรัมย์ ชลบุรี)

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด           หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์              หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดยโสธร            หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา        หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดตรัง

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย        หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์             หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี