เอกสารประกอบการประชุม

กำหนดการ

นโยบายการเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคพิษสุนัขบ้ากับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

New standards for the self-declaration of a rabies-free zone

บทบาทของ Thailand MOPH-U.S. CDC Collaboration (TUC) กับโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย

ความเกี่ยวโยงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ท้องถิ่นกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

การขึ้นทะเบียนสุนัข แมว และการบันทึกข้อมูลในระบบ Thai Rabies Net อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทย 

การควบคุมคุณภาพวัคซีนในสัตว์