โครงการอบรมอาสา

เป้าหมาย

การรายงานผลปฏิบัติงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เรียน เขต1-เขต9

เรียน ปศุสัตว์พื้นที่ กทม.

คู่มือฝึกอบรม

หน้าปกคู่มือฝึกอบรม

ใบประกาศนียบัตร

บัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์

ขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุมฝึกอบรมสัมมนาที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ 63

 หนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า