โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมายการส่งตัวอย่างและงบประมาณ

หนังสือ เรียน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ

หนังสือ เรียน ปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือ เรียน ผอ.ศวพ.7แห่ง

หนังสือ เรียน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด