สำเนาหนังสือแจ้งปศุสัตว์เขต 1-9

สำเนาแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

สำเนาแจ้งปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำเนาแจ้งอธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาแจ้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำเนาแจ้งนายกสมาคมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงาน

ประกาศจังหวัด เรื่องกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม