เรียน ปศุสัตว์เขต 1-9

เรียน ปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (เอกสารแนบ 2)

คะแนนการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (เอกสารแนบ 3)

ตารางประเมินสถานการณ์พื้นที่โรคพิษสุนัขบ้า ระดับจังหวัด