♦ หนังสือแจ้งปศุสัตว์เขต 1-9

♦ หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัด 69 จังหวัด

โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรฯ ปี 2560

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

ขออนุมัติจัดประชุมบุคคลภายนอกปี 2560