สรุปรายงานสถานการณ์โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน

                วันที่ 1 มกราคม - 29 เมษายน 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 27 พฤษภาคม 2559

                   วันที่ 1 มกราคม - 20 มิถุนายน 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 15 กรกฎาคม 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 29 กรกฎาคม 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 10 สิงหาคม 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 15 กันยายน 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 14 ตุลาคม 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 16 พฤศจิกายน 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 15 ธันวาคม 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559

                วันที่ 1 มกราคม - 15 มกราคม 2560

                 วันที่ 1 มกราคม -31 มกราคม 2560

                 วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560

                 วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560

                 วันที่ 1 มกราคม - 15 มีนาคม 2560

                 วันที่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2560

                 วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2560

                 วันที่ 1 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2560

                 วันที่ 1 มกราคม -31 พฤษภาคม 2560

                 วันที่ 1 มกราคม - 15 มิถุนายน 2560

                 วันที่ 1 มกราคม - 31 มิถุนายน 2560

                 วันที่ 1 มกราคม - 15 กรกฎาคม 2560

                 วันที่ 1 มกราคม -31 กรกฎาคม 2560

                 วันที่ 1 มกราคม - 15 สิงหาคม 2560