แบบรายงานโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันประจำปี  (ระดับอำเภอ, จังหวัด, เขต)