เรียน  ปศุสัตว์จังหวัด

ตามหนังสือสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.03/ว 49 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่องการรายงานการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการ
ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงาน
ด้านสัตวแพทย์รายงานผลการตรวจเยี่ยมเกษตรกร เฝ้าระวังโรคผ่านแบบเฝ้าระวังโรคทางอาการ ในแอปพลิเคชั่น 
DLD 4.0 แทนการใช้สมุดบันทึกสุขภาพสัตว์ นั้น  

เนื่องจากการรวบรวมรายงานในแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 พบว่ายังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงเห็นควรให้ท่านสำรวจการรายงานผลการเฝ้าระวังโรคของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ 
พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ไม่สามารถรายงานการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งให้
กรมปศุสัตว์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่อไป

***สำหรับจังหวัดที่มีจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (ตรอ. ตร. และ ปศต.) ทุกอัตรา ของสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์  
กรณีไม่มีการแจ้งกลับ กรมปศุสัตว์จะถือว่าสามารถดำเนินการได้ทุกราย***

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


**ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการ**