การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

๑. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
     ๑.๑ แบบฟอร์ม IDP : A
     ๑.๒ แบบฟอร์ม IDP : B
๒. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School
     ๒.๑ หลักฐานการวางแผน
            ๒.๑.๑ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย แจ้งบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม
            ๒.๑.๒ แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
            ๒.๑.๓ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     ๒.๒ หลักฐานการดำเนินการ
            ๒.๒.๑ รายงานการประชุม
            ๒.๒.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            ๒.๒.๓ ภาพถ่ายกิจกรรม
            ๒.๒.๔ เอกสารบรรยาย
                       รายละเอียดข้อมูล
                       รูปแบบหนังสือราชการ
     ๒.๓ หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
            - คะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล
     ๒.๔  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
            - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน