แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑/๒๕๖๒

      ๑.๑) แผนการพิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) A

      ๑.๒) ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) แบบ A และ แบบ B (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)

๒. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ (CoP)