♦ โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560

♦ เอกสารแนบ 1 เป้าหมายการส่งตัวอย่างและงบประมาณโครงการฯ

♦ เอกสารแนบ 2 เป้าหมายการส่งตัวอย่างและจำนวนตัวอย่างแยกรายเดือนโครงการฯ

♦ เอกสารแนบ3 การชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

หนังสือถึงปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

หนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ