ร่างโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

ร่างกำหนดการ

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ปศุสัตว์เขต 1-9   ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด  ผอ.กองสารวัตรและกักกัน  ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาค (ทุกแห่ง)  หน.ด่านกักกันสัตว์ทุกแห่ง

เอกสารประชุมสัมมนา "การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ"