สำเนาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

สำเนาหนังสือถึงปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ

สำเนาหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1       สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3