หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9 

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

หนังสือถึงปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เอกสารโครงการ    แบบรายงานโครงการฯ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด200 x120   ขนาด300 x 200

แผ่นพับเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า รู้ไว้..ป้องกันได้

ใบปลิวเรื่อง กรมปศุสัตว์ เราจะทำหน้าที่ตามกฎหมาย