ไฟล์จาก ภญ.ศุภาพิชญ์ สุภาพ 

เรื่องขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การรับรองรุ่นการผลิต การกำกับติดตามการใช้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ภายในประเทศตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ไฟล์จาก น.สพ.กรพงศ์ ภิญโญสุขี

เรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์

เรื่องระบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chin) ในการจัดเก็บและกระจายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับเชิงคุณภาพ

ไฟล์จากน.สพ.พรพิรุณ ชินสอน

เรื่องภารกิจและแนวทางขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกด้านการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ไฟลจากนายราม จินตมาศ

ไฟลจากนายราม จินตมาศเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น