โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว(ต้นฉบับ)

การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์

ขั้นตอนการขอหน่วยกิต

ขั้นตอนการส่งรายชื่อนายสัตวแพทย์ที่ขอรับคะแนนหน่วยกิต

เป้าหมายผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว (เอกสารแนบ1)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เอกสารแนบ2)

นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

นายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปศุสัตว์เขต 1- 9

ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักัน

ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด

อธิบดีกรมควบคุมโรค

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง