เอกสารโครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก

สำเนาอธิบดีกรมควบคุมโรค/อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำเนาผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

สำเนาปศุสัตว์เขต 1-9

สำเนาผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

สำเนาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาค

สำเนาปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการโอนเงินเพิ่มเติม