หนังสือแจ้งปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือแจ้งปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562