รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบฟอร์ม PM Rabies 62 

ตัวอย่างการรายงานแบบฟอร์ม PM Rabies62