โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือถึงปศข 1-9

หนังสือถึงปศ.กท

หนังสือถึงศวพ ทุกแห่ง

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสารแนบ (ร่าง) กำหนดการ คำกล่าวพิธีเปิด คำกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ update

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ป้าย back drop พิธีเปิดโครงการฯ