หนังสืออนุมัติหลักการ "การออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535

ประกาศกรมปศุสัตว์ "เรื่ิองกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563

หนังสือแจ้งประกาศ