ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ช่วงขยายเวลารณรงค์ ถึง 30 กันยายน 2559

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

     จังหวัดในเขต 1

     จังหวัดในเขต 2

     จังหวัดในเขต 3

     จังหวัดในเขต 4

     จังหวัดในเขต 5

     จังหวัดในเขต 6

    จังหวัดในเขต 7

   จังหวัดในเขต 8

   จังหวัดในเขต 9

  ปฏิทินแสดงช่วงระยะเวลาการออกประกาศฯ ของแต่ละจังหวัด