จังหวัดสระบุรี ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

♠ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560

จังหวัดนครราชสีมา ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

จังหวัดยโสธร ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

จังหวัดระยอง ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 71 จังหวัด

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 71 จังหวัด ระหว่าง 1 ต.ค. 59 - 30 กย.60