ตัวอย่างประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว โคและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งประราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตัวอย่างจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

จังหวัดที่ได้ดำเนินการออกประกาศฯ ดังนี้

    1.จังหวัดประจวบฯ       2.จังหวัดสงขลา       3.จังหวัดตาก       4.จังหวัดร้อยเอ็ด     5.จังหวัดมุกดาหาร      

    6.จังหวัดอำนาจเจริญ   7.จังหวัดพัทลุง       8.จังหวัดอุดรธานี   9.จังหวัดระนอง     10.จังหวัดปัตตานี

    11.จังหวัดลำพูน          12.จังหวัดมหาสารคาม   13.จังหวัดหนองบัวลำภู   14.จังหวัดกาฬสินธุ์

    15.จังหวัดน่าน            16.จังหวัดสุพรรณบุรี    17.จังหวัดเชียงใหม่       18.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    19.จังหวัดราชบุรี          20.จังหวัดภูเก็ต          21.จังหวัดฉะเชิงเทรา     22.จังหวัดอุทัยธานี

    23.จังหวัดนนทบุรี        24.จังหวัดสระแก้ว       25.จังหวัดบึงกาฬ