ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข-แมว